کادر آموزشی و علمی
 
خانم کرباسی         دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم سلیمانی        دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم محمدیان         دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم بادزنچی      دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم خلیل پور       دبیر قرآن-پیام-عربی
 
 
خانم بشارتی نسب   دبیر مطالعات اجتماعی
 

خانم دلاور       دبیر مطالعات اجتماعی

خانم محققیان    دبیر مطالعات اجتماعی

 

خانم شیخ         دبیر کاروفناوری

خانم کاظمی      دبیر کاروفناوری

خانم بهارلویی    دبیر کاروفناوری

 

خانم علی بابایی     دبیر ادبیات فارسی

خانم گودرزی            دبیر ادبیات فارسی

خانم عباسی            دبیر ادبیات فارسی

 

خانم صادقیان فر     دبیر زبان انگلیسی

خانم خسرویان       دبیر زبان انگلیسی

 

 

 

خانم خسروی         دبیر ریاضیات

خانم حاجی حسینی   دبیر ریاضیات

خانم فدایی                دبیر ریاضیات

خانم شاهسونی        دبیر ریاضیات

 

خانم اوتادی        دبیر علوم تجربی

خانم عباسی           دبیر علوم تجربی

خانم یزدخواستی     دبیر علوم  تجربی

 

خانم  شاکریان      دبیر فرهنگ و هنر

خانم کاظمی       دبیر فرهنگ و هنر

 

خانم طیبی        دبیر تربیت بدنی

خانم بهارلویی         دبیر تربیت بدنی

 
     
 
 
نقشه سایت