کادر آموزشی و علمی  
خانم کرباسی         دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم سلیمانی        دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم محمدیان         دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم بادزنچی      دبیر قرآن-پیام-عربی
خانم دلاور             دبیر قرآن-پیام-عربی
 
 

خانم هاشمی     دبیر مطالعات اجتماعی

خانم بشارتی نسب   دبیر مطالعات اجتماعی

خانم محمدی     دبیر مطالعات اجتماعی

 

خانم شیخ       دبیر کاروفناوری

خانم امیری   دبیر کاروفناوری

 

خانم علی بابایی     دبیر ادبیات فارسی

خانم فروز                    دبیر ادبیات فارسی

خانم گودرزی            دبیر ادبیات فارسی

خانم عباسی            دبیر ادبیات فارسی

 

خانم صادقیان فر     دبیر زبان انگلیسی

 

 

خانم آقاجری         دبیر ریاضیات

خانم خسروی         دبیر ریاضیات

خانم حاجی حسینی   دبیر ریاضیات

خانم فدایی                دبیر ادبیات

 

خانم اوتادی        دبیر علوم تجربی

خانم عباسی           دبیر علوم تجربی

خانم یزدخواستی     دبیر علوم  تجربی

 

خانم  شاکریان      دبیر فرهنگ و هنر

خانم کاظمی       دبیر فرهنگ و هنر

 

خانم طیبی        دبیر تربیت بدنی

خانم بهارلویی         دبیر تربیت بدنی