اهداف و برنامه ها
 

رأی‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمین‌ جلسه‌ شورای‌ عالی‌ آموزش‌ وپرورش‌

در راستای‌ رسالت‌ و مأموریت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهی‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌دانش‌آموزان‌ بر پایه‌ تعالیم‌ و دستورات‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ راهنمایی‌ تحصیلی‌ به‌ شرح‌زیر تعیین‌ می‌شود. مدیران‌، برنامه‌ریزان‌ و همه‌ افرادی‌ که‌ در تعلیم‌ و تربیت‌ دانش‌آموزان‌ نقشی‌برعهده‌ دارند، مکلفند در برنامه‌ریزی‌ امور، سازماندهی‌ فعالیتها و انجام‌ وظایف‌ مربوط بگونه‌ای‌اقدام‌ نمایند که‌ تاپایان‌ دوره‌ تحصیلی‌ دستیابی‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعیین‌ شده‌ممکن‌ باشد.(2)
 

اعتقادی‌ :

-1 اصول‌ دین‌ راباور دارد و برمبنای‌ آن‌ عمل‌ می‌کند.
-2 خدارابه‌ دلیل‌ ربوبیت‌ شایسته‌ اطاعت‌ می‌داند.
-3 باانبیاء و ائمه‌ معصومین‌ (ع‌)آشنایی‌ دارد و به‌ مطالعه‌ زندگی‌ آنهاعلاقه‌ نشان‌ می‌دهد.
-4 باولایت‌فقیه‌آشنایی‌داردورابطه‌آن‌راباامامت‌می‌داند.
-5 به‌ رعایت‌ تولی‌ وتبری‌ توجه‌ دارد.
-6 با اولیاء دین‌ ،بزرگان‌ وشخصیتهای‌ اسلامی‌ آشنایی‌ دارد و به‌ مطالعه‌ زندگی‌ آنهاعلاقه‌ نشان‌می‌دهد.
-7 به‌ قیامت‌ وحساب‌ درآن‌ روز راباوردارد و خودرادررابطه‌ با اعمالش‌ درنزد خداوندمسئول‌می‌داند.
-8 نماز را مهمترین‌ راه‌ ارتباط باخدامی‌داند و به‌ خواندن‌ نمازهای‌ پنج‌ گانه‌ عادت‌ کرده‌ است‌ .
-9 قرآن‌ را صحیح‌ قرائت‌ می‌کند و با برخی‌ از قصص‌ آن‌ آشناست‌.
-10 با تاریخ‌ صدر اسلام‌ آشنا است‌ و به‌ آن‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.
-11 فروع‌ دین‌ رامی‌داند.
-12 می‌تواند از رساله‌ عملیه‌ خاص‌ سنین‌ خود استفاده‌ کند.
-13 احکام‌ تقلید رامی‌ داندومرجعی‌ برای‌ خودانتخاب‌ کرده‌ است‌ .
-14 احکام‌ مربوط به‌ محرم‌ ونامحرم‌ رارعایت‌ می‌کند.
-15 به‌ انجام‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.
-16 معنای‌ جهادوشهادت‌ رامی‌داند و به‌ حضور درصحنه‌های‌ دفاع‌ از دین‌ علاقه‌ نشان‌می‌دهد.
-17 زمان‌ هاومکانهای‌ مقدس‌ رامی‌شناسد و به‌ وظیفه‌ خود درمقابل‌ آنهاعمل‌ می‌کند.
-18 در مسجد با رغبت‌ حضور می‌یابد و در برنامه‌های‌ عبادی‌، فرهنگی‌ و اجتماعی‌ آن‌ شرکت‌فعالانه‌ دارد.

 

اخلاقی‌ :

-1 راستگو، امانت‌دار و راز نگهدار است‌.
-2 به‌ ارزشهای‌ اخلاقی‌ علاقه‌ نشان‌ می‌دهد.
-3 به‌ ارزشها وتواناییهای‌ خودآگاه‌ است‌ و سعی‌ درپرورش‌ آنهادارد.
-4 دختری‌ عفیف‌ و باحیاء و پسری‌ شجاع‌ وغیوراست‌ .
-5 اطاعت‌ از والدین‌ را وظیفه‌ می‌داند.
-6 برای‌ انجام‌ کارهای‌ خودشخصŠاقدام‌ می‌کند و خودرا ازمشورت‌ دیگران‌ بی‌نیاز نمی‌داند.
-7 موفقیت‌ دیگران‌ را ارج‌ می‌نهد و خودنیزبرای‌ رسیدن‌ به‌ موفقیت‌ تلاش‌ می‌کند.
-8 به‌ دیگران‌ کمک‌ می‌کند و در رفع‌ ضعفهای‌ آنهامی‌کوشد.
-9 از لباسهای‌ مناسب‌ اسلامی‌ ایرانی‌ استفاده‌ می‌کند.
-10 اوقات‌ فراغت‌ خودرابافعالیتهای‌ مناسب‌ پرمی‌کند.
-11 وضع‌ ظاهری‌ خودراباتوجه‌ به‌ موازین‌ دینی‌ واجتماع‌ مرتب‌ می‌کند.
-12 توانایی‌ عفوکردن‌ دیگران‌ دراوبوجودآمده‌ است‌ .
-13 بادقت‌ در اعمال‌ خود نسبت‌ به‌ دیگران‌ زمینه‌ اشتباه‌ و خطای‌ آنها را در مورد خود از بین‌می‌برد.
-14 رعایت‌ احترام‌ دیگران‌ را در صحبت‌ با آنها لازم‌ می‌داند وباجملات‌ احترام‌ آمیز سخن‌می‌گوید.
-15 کاری‌ ازدیگران‌ خواستن‌ رامگر درصورت‌ ناچاری‌ امری‌ ناپسندمی‌داند.
-16 به‌ پیشرفت‌ کشور خودوهموطنانش‌ اهمیت‌ می‌دهدویکپارچگی‌ملی‌ راباارزش‌ می‌داند.
-17 استفاده‌ از تجربه‌ بزرگترها را برای‌ پیشرفت‌ خود و دیگران‌ لازم‌ می‌داند.
-18 قبل‌ از عمل‌ فکرمی‌کند.
-19 به‌ انتقاد از خود و دیگران‌ اهمیت‌ می‌دهد.
-20 خوب‌ را از بد تشخیص‌ می‌دهد و گرایش‌ به‌ خوبی‌ دارد.
-21 رفتاری‌ متعادل‌ دارد و سعی‌ می‌کند براحساسات‌ خود تسلط یابد.
-22 به‌ رعایت‌ نظم‌ وانضباط عادت‌ کرده‌ است‌ .
-23 رعایت‌ قانون‌ را برای‌ حفظ حقوق‌ همه‌ لازم‌ می‌داند.

علمی‌ و آموزشی‌ :

1ـ نسبت‌ به‌ پدیده‌های‌ علمی‌، محیطی‌ و تجربی‌ حساس‌ است‌ و ارتباط آنها را درک‌ می‌کند.
2ـ اطلاعات‌ لازم‌ را در حوزه‌های‌ علوم‌طبیعی‌، انسانی‌ و اجتماعی‌ کسب‌کرده‌ و به‌ نقش‌ علوم‌ وکاربرد آنها در پیشرفت‌ جامعه‌ آگاه‌ است‌.
3ـ با زبان‌ و ادب‌ فارسی‌ مأنوس‌ است‌ و در کاربرد مهارتهای‌ زبانی‌ و استفاده‌ از متون‌ ساده‌ ادبی‌توانایی‌ دارد.
4ـ مهارت‌های‌ پایه‌ را در ریاضیات‌ می‌داند و با نقش‌ و کاربرد آن‌ در زندگی‌ و پیشرفت‌ سایرعلوم‌ آشنا است‌.
5ـ با زبان‌ عربی‌ برای‌ فهم‌ بهتر قرآن‌ و احادیث‌ و ادعیه‌ و ادبیات‌ فارسی‌ تا حدودی‌ آشنااست‌.
6ـ بایک‌ زبان‌خارجه‌ درحدتوانایی‌مکالمه‌ساده‌وروزمره‌آشنایی‌دارد.
7ـ می‌تواند از رسانه‌های‌ ارتباطی‌ برای‌ کسب‌ اطلاعات‌ استفاده‌ کند.
8ـ جامعه‌ خود و مشاغل‌ آن‌ راتاحدی‌ می‌شناسدوبرای‌ زندگی‌ درجامعه‌مهارت‌کافی‌ دارد.
9ـ نسبت‌ به‌کاربرد علم‌ دربهبود روشهای‌ انجام‌ کار آگاه‌ است‌.
10ـ روحیه‌ علمی‌،قدرت‌ استدلال‌ وتفکر انتقادی‌ وخلاق‌ دارد.
11ـ نحوه‌ یادگیری‌ خود را می‌فهمد.
12ـ شیوه‌ صحیح‌ مطالعه‌ و تحقیق‌ را می‌داند.
13ـ به‌ تفکرومباحثه‌ علاقه‌منداست‌ وباروش‌ تحقیق‌ آشنایی‌عملی‌دارد.

فرهنگی‌ هنری‌:

-1بااستعدادهای‌خودآشنااست‌ وسعی‌ درپرورش‌ آنهادارد.
-2ابعاد زیبایی‌ رادرمخلوقات‌ الهی‌ توصیف‌ می‌کند.
-3ازمشاهده‌ وبررسی‌ آثارهنری‌ لذت‌ می‌برد.
-4 بااستعدادهای‌هنری‌خودآشنااست‌ وسعی‌ درپرورش‌آنهادارد.
-5ازتجارب‌ودستاوردهای‌فرهنگی‌دیگران‌استفاده‌می‌کندوازتقلیدکورکورانه‌اجتناب‌می‌ورزد.
-6بابرخی‌ از هنرهای‌ اسلامی‌ وایرانی‌ آشنااست‌.
-7به‌ مطالعه‌ متون‌ ادبی‌ و فرهنگی‌علاقه‌منداست‌.
-8بافرهنگ‌وآداب‌وسنن‌مطلوب‌ جامعه‌ آشنااست‌ونسبت‌به‌ آنهااحساس‌ تعهدمی‌کند.
-9 آثارهنری‌ وفرهنگی‌ راباتوجه‌ به‌ تأثیرات‌ آنهادررشد انسان‌ بررسی‌ می‌کند.

اجتماعی‌ :


-1 وظایف‌ خودرادرمقابل‌ خانواده‌ ،دوستان‌ وهمسایگان‌ رعایت‌ می‌کند.
-2نظرات‌ اصلاحی‌ دیگران‌ رادرمورد خودجویا می‌شود واز آنهااستفاده‌ می‌کند.
-3 برای‌ گرفتن‌ حق‌ خود ودیگران‌ تلاش‌ می‌کند.
-4 درانجام‌ کارها از دیگران‌ کمک‌ می‌گیرد وبه‌ دیگران‌ نیز کمک‌ می‌کند.
-5 درکارهای‌ گروهی‌واجتماعی‌ شرکت‌ می‌کند و به‌ اهمیت‌ نقش‌ رهبری‌ و وظایف‌ اعضاءواقف‌ است‌.
-6 برای‌ کسب‌ موفقیت‌ تلاش‌ می‌کند واز موفقیت‌های‌ دیگران‌ نیز شادمی‌شود.
-7 به‌ اهمیت‌ قانون‌ واقف‌ است‌ و رعایت‌ آن‌ را مفید و ضروری‌ می‌داند.
-8 به‌ وظایف‌ ومسئولیت‌های‌خودآگاه‌ و نسبت‌ به‌ انجام‌ آنهاپای‌ بند است‌ .
-9 به‌ کسانی‌ که‌ مسئولیت‌ خود را انجام‌ نمی‌دهند باشیوه‌ مناسب‌ تذکرمی‌دهد.
-10 موفقیت‌های‌ جامعه‌ خود را درصحنه‌های‌ بین‌ المللی‌ ارج‌ می‌نهد.
-11 بامعنی‌ ایثارآشنا است‌ و درموقع‌ لزوم‌ از خودگذشتگی‌ نشان‌ می‌دهد .
-12 دربرابرخدمت‌ دیگران‌ قدرشناس‌ است‌ واز آنها تشکر می‌کند.
-13 نقش‌ زن‌ و مرد را درخانواده‌ و اجتماع‌ می‌داند.
-14 خدمت‌ کردن‌ به‌ مردم‌ و میهن‌ را وظیفه‌ می‌داند.

زیستی‌ :

1ـ کارکرد و وظایف‌ اعضای‌ بدن‌ را می‌شناسدوتناسب‌ آنها را حفظ می‌کند.
2ـ با بهداشت‌ فردی‌ و اجتماعی‌ آشنااست‌ وآن‌رارعایت‌می‌کند.
3ـ در حفظ واحیای‌ محیط زیست‌ کوشش‌ می‌کند.
4ـ برای‌ حفظ سلامتی‌ خود ورزش‌ می‌کند و در رشته‌ ورزشی‌ مورد علاقه‌ خوددارای‌ مهارت‌نسبی‌ است‌.
5ـ باکمک‌های‌ اولیه‌ آشنایی‌ دارد ومی‌تواند ازآنهادرمواقع‌ لزوم‌ استفاده‌ کند.
6ـ برخی‌ازبیماری‌ها وعوامل‌ بیماری‌زارا می‌شناسدوراههای‌ پیشگیری‌ ازآنهارامی‌داند.
-7 نقش‌ تغذیه‌ را در حفظ سلامت‌ بدن‌ می‌داند و با تغذیه‌ مناسب‌ سلامتی‌ خود را حفظ می‌کند.


سیاسی‌:

-1 سلسله‌ مراتب‌ حاکمیت‌ درنظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ رامی‌داند.
-2 تفاوت‌ حکومت‌ دینی‌مبتنی‌برولایت‌ فقیه‌را با سایرحکومت‌هامی‌داند.
-3 باتاریخ‌ سیاسی‌ ایران‌ معاصر و مبارزات‌ سیاسی‌ بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ آشنایی‌ دارد .
-4 نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ مسلمانان‌ جهان‌ حساس‌ است‌ .
-5 راه‌های‌ حفظ استقلال‌ ،آزادی‌ وعدم‌ وابستگی‌ رامی‌شناسد.
-6 بافعالیت‌های‌ سیاسی‌ و شیوه‌ مبارزه‌ پیامبران‌ وائمه‌ معصومین‌ (ع‌) دردفاع‌ از حق‌ ،آشنا است‌.
-7 دارای‌ روحیه‌ سلحشوری‌ و دفاع‌ از کیان‌ کشور اسلامی‌ است‌.
-8 با انتخابات‌ و نقش‌ آرای‌ عمومی‌ در جامعه‌ آشنا است‌.
-9 در مواجهه‌ با تبلیغات‌ دشمنان‌ میهن‌ اسلامی‌ از خودهوشیاری‌ نشان‌ می‌دهد.
-10 اهمیت‌ وحدت‌ وامنیت‌ ملی‌ رادرک‌ می‌کند.
-11 نقش‌ مردم‌ ودین‌ رادرحکومت‌ می‌داند.

اقتصادی‌ :

1ـ ارزش‌ کاررابرای‌ بهبودوضعیت‌ فردی‌ واجتماعی‌ می‌داند.
-2 درحفظ وسایل‌ خودمی‌کوشدوباترمیم‌ آنهاحداکثراستفاده‌ راازآنهامی‌کند.
-3 اهمیت‌ آمادگی‌ برای‌ کاربیشتروپرهیزازراحت‌ طلبی‌ رادرپیشرفت‌ اقتصادی‌ جامعه‌ می‌داند.
-4 نسبت‌ به‌ حفظ وتوسعه‌ منابع‌ اقتصادی‌ ملی‌ ومنطقه‌ای‌ خودحساس‌ است‌.
5ـ مالکیت‌ دیگران‌ رامحترم‌ می‌شماردونسبت‌ به‌ رعایت‌ آن‌ حساس‌ است‌.
-6 به‌ نقش‌ مشاغل‌ و حرف‌ درزندگی‌ فردی‌ واجتماعی‌ آگاه‌است‌ .
-7 منابع‌ اقتصادی‌ کشورومحیطزندگی‌ خودرامی‌شناسدونقش‌ آن‌ رادررفاه‌عمومی‌ می‌ داند.
8ـ احکام‌ اقتصادی‌ اسلام‌ را می‌داند و درحد وظیفه‌ به‌ آنها پایبنداست‌.
9ـ برای‌ حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌ استفاده‌ از آنها را بر کالاهای‌ مشابه‌ خارجی‌ترجیح‌ می‌دهد.
10ـ به‌ مشارکت‌ در فعالیتهای‌ اقتصادی‌ علاقه‌مند اس

 
     
 
 
نقشه سایت