کادر اداری و اجرایی  
معاون آموزشی: خانم صادقی
 معاون فناوری :خانم پایدارفر
معاون اجرایی :خانم اشتری
 معاون پرورشی: خانم صمدی
مشاور :خانمها رادمنش-چقا-نادری
 
     
 
 
نقشه سایت