کادر اداری و اجرایی  
معاون آموزشی: خانم گنجی
 معاون فناوری :خانم پایدارفر
معاون اجرایی :خانم اشتری
 معاون پرورشی: خانم صادقی
مشاور :خانمها رادمنش-چقا