کادر اداری و اجرایی
 
معاون آموزشی: خانم شاهسونی
 معاون فناوری :خانم بنی طالبی
معاون اجرایی :خانم اشتری
 معاون پرورشی: خانم فقیهی
مشاور :خانم چقا
 
 
     
 
 
نقشه سایت